รายวิชาที่มีอยู่

 ศึกษาคำสั่งยูนิกซ์ สิ่งแวดล้อมของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ เคอร์เนลของยูนิกซ์ การจัดการโปรเซส การจัดการหน่วยความจำ การนำเข้าและส่งออก ระบบแฟ้มข้อมูล การใช้และเขียนคำสั่งเชลล์สคริปต์บนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ในฐานะผู้ดูแลระบบ

 

 ศึกษาคำสั่งยูนิกซ์ สิ่งแวดล้อมของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ เคอร์เนลของยูนิกซ์ การจัดการโปรเซส การจัดการหน่วยความจำ การนำเข้าและส่งออก ระบบแฟ้มข้อมูล การใช้และเขียนคำสั่งเชลล์สคริปต์บนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ในฐานะผู้ดูแลระบบ

 

    วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ระบบหลายโปรแกรม  การสื่อสารภายในระหว่างกระบวนการและการประสานงาน การจัดการหน่วยความจำ การบรรจุและการโยงไลบรารี การจัดการเลขที่อยู่แบบแบ่งส่วนและแบบหน้า หน่วยความจำเสมือน การติดตาย การจัดสรร การจัดลำดับการใช้ทรัพยากรและการประเมินผล ระบบไฟล์ อุปกรณ์เก็บข้อมูล ระบบนำเข้าและส่งออก ระบบรักษาความปลอดภัย

    Evolution of operating system, roles of operating system, multi-programming system, internal communication and organization between processes, memory management, library loading and linking, segmentation and paging memory management, virtual memory, deadlock, resource allocation, scheduling and estimation, file systems, storage devices, I/O systems, security systems

    วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ระบบหลายโปรแกรม  การสื่อสารภายในระหว่างกระบวนการและการประสานงาน การจัดการหน่วยความจำ การบรรจุและการโยงไลบรารี การจัดการเลขที่อยู่แบบแบ่งส่วนและแบบหน้า หน่วยความจำเสมือน การติดตาย การจัดสรร การจัดลำดับการใช้ทรัพยากรและการประเมินผล ระบบไฟล์ อุปกรณ์เก็บข้อมูล ระบบนำเข้าและส่งออก ระบบรักษาความปลอดภัย

    Evolution of operating system, roles of operating system, multi-programming system, internal communication and organization between processes, memory management, library loading and linking, segmentation and paging memory management, virtual memory, deadlock, resource allocation, scheduling and estimation, file systems, storage devices, I/O systems, security systems

ศึกษาการจัดเรียงลำดับมโนมติ การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน บริบทของการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ การจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนตามความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้บางมโนมติ