Available courses

สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข ประเมินผล เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและสามารถใช้เทคโนโลยีจัดทำโครงงานเทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์

เป็นคลิกที่สอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการลีนุกส์(Linux Mint) บน Virtual Box

click here