อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 2 และโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสาน ครั้งที่ 6

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 2 และโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสาน ครั้งที่ 6 (The 2nd National Conference on Computer Education 6th Computer Education Communication in Northeastern of Thailand ) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ตอบรับเข้าร่วมอีก 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ/หรือผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ การจัดทำรายงานประชุมวิชาการ การศึกษาดูงานระหว่างสถาบัน การเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายวิชาการเผยแพร่งานวิจัยให้มีความเข้มแข็งสู่ระดับสากล

Leave a Reply