Category: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ​​8 (NCIT2016)

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference