ประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ​​8 (NCIT2016)

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference
ประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 7

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 7 National Conference