Author: Computer Education

ข่าวทั่วไป

อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 2 และโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสาน ครั้งที่ 6

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 2 และโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสาน
ข่าวทั่วไป

รางวัลเทคนิคภาพยนตร์ยอดเยี่ยม โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ (Topline Digital Creator Awards) ครั้งที่ ๔

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา รับรางวัลเทคนิคภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ​​8 (NCIT2016)

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference