เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ​​8 (NCIT2016)

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานระดับคณะของสถาบันการศึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการจัดการประชุมครั้งที่ 8 โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับประเทศ NCIT 2016 โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศให้แพร่หลาย และเป็นเวทีสําหรับการนําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนางานวิชาการร่วมกันอันจะทําให้เกิดเครือข่ายวิชาการที่กว้างขวาง และเข้มแข็งมากขึ้น ทั้งนี้ผลงานวิชาการที่นําเสนอในการประชุม NCIT จะมีทั้งผลงานวิจัยเชิงทฤษฎีและผลงานวิจัยเชิงประยุกต์

Leave a Reply