เข้าร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 2: 2559

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceeding) ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 2: 2559
29-30 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์งานวิจัย และการนำผลใช้บูรณาการเพื่อการศึกษา โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดในการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้มีการสร้างสรรค์วิจัยเชิงพื้นที่ รวมถึงวิจัยเพื่อรับใช้สังคม ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

Leave a Reply