เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CADR 2017 ณ อำเภอเชียงคาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 5 นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2017 ณ อำเภอเชียงคาน ระหว่างวันที่ 25 – 28 กรกฏาคม 2560

Leave a Reply