หลักสูตร คอมพิวเตอร์ศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง)

พ.ศ. 2554

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 Bachelor of Education Program in Computer Education
ชื่อปริญญา  ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
 Bachelor of Education (Computer Education)
 ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
 B.Ed. (Computer Education)
โครงสร้างหลักสูตร
  ระดับการศึกษา   :    ปริญญาตรี ( โครงการปกติ )
  คณะ                 :   คณะครุศาสตร์
จำนวนปีที่ศึกษา   :   5  ปี
จำนวนหน่วยกิต   :   174  หน่วย
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หน่วยกิตน้อยสุด : 33
– กลุ่มวิชาภาษา   หน่วยกิตน้อยสุด : 9

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
GE10001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for communicaton
3(3-0-6)
GE10002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3(3-0-6)
GE10003 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป
Reading and Writing English for General Purposes
3(3-0-6)

  – กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   หน่วยกิตน้อยสุด : 9 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
GE20001 จริยธรรมกับชีวิต
Morality and Life
2(2-0-4)
GE20002 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetics for Life
3(3-0-6)
GE20003 พฤติกรรมมนุษย์เพื่อการพัฒนาตน
Human Behavior for Self – development
2(1-2-3)
GE20004 การรู้สารสนเทศ
Information Literacy
2(1-2-3)

   – กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   หน่วยกิตน้อยสุด : 6 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
GE30001 วิถีไทย พื้นถิ่นอุดรธานี
Thai Livings and Udon Thani Identity
2(2-0-4)
GE30002 วิถีโลก
Global Livings
2(2-0-4)
GE30003 กฎหมายเพื่อชีวิตและสิทธิมนุษยชน
Laws for Life and Human Rights
2(2-0-4)

– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   หน่วยกิตน้อยสุด : 9 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
GE40001 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
2(1-2-3)
GE40002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
2(1-2-3)
GE40003 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
2(1-2-3)
GE40004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Information Technology for Learning
3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ   หน่วยกิตน้อยสุด : 135
– วิชาเอก   หน่วยกิตน้อยสุด : 78
– วิชาเอกบังคับ   หน่วยกิตน้อยสุด : 68 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
CE10101 หลักการพื้นฐานทางการแก้ปัญหาและการโปรแกรม
Fundamental of Problem Solving and Programming
3(3-0-6)
CE10102 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
Internet Technology for Education
3(2-2-5)
CE10103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ระบบ
Computer Architecture and System Software
3(2-2-5)
CE10104 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Laws and Ethics of Information Technology
2(2-0-4)
CE10201 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
3(2-2-5)
CE10202 ความรู้ด้านหุ่นยนต์เบื้องต้น
Introduction to Robotic
3(2-2-5)
CE10301 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network System
3(2-2-5)
CE10401 ระบบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
Computer System and Maintenance
3(2-2-5)
CE20101 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา
Mathematics for Computer Education
3(3-0-6)
CE20102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3(2-2-5)
CE20201 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
3(2-2-5)
CE20202 การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล
Database Management System Design
3(2-2-5)
CE20203 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
3(2-2-5)
CE20301 การโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
3(2-2-5)
CE20302 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
Object-oriented Software Design and Development
3(2-2-5)
CE20401 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์
Management Information Systems for Education with Computer
3(2-2-5)
CE20402 การสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
Seminar in Computer Education
3(1-4-4)
CE20403 การศึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
Project Study in Computer for Education
3(1-4-4)
CE30201 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบทเรียน
Courseware Design and Development
3(2-2-5)
CE30202 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
Electronic Media Production for Education
3(2-2-5)
CE30301 การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ
Designing Web-based Instruction Program
3(2-2-5)
CE30401 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา
Computer Graphics for Education
3(2-2-5)
EN56205 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English for Occupational Purposes
3(3-0-6)

   – วิชาเอกเลือก   หน่วยกิตน้อยสุด : 4 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
CE10302 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
UNIX Operating Systems
2(1-2-3)
CE10303 โปรแกรมสำเร็จรูปในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
Software Package for Solving Mathematics Problems
2(1-2-3)
CE10304 การโปรแกรมตามเหตุการณ์
Event-Driven Programming
2(1-2-3)
CE10305 โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
Software Package for Statistic Data Analysis
2(1-2-3)
CE20304 โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำเหมืองข้อมูลเพื่อการศึกษา
Software Package for Educational Data Mining
2(1-2-3)
CE20305 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการศึกษา
Decision Support System for Education
2(2-0-4)
CE30302 เทคโนโลยีสื่อประสม
Multimedia Technology
2(1-2-3)
CE30303 การผลิตสื่อประสมเพื่อการสอนและการนำเสนอ
Multimedia Production for Instruction and Presentation
2(1-2-3)
CE30304 การโปรแกรมเกมเพื่อการศึกษา
Game Programming for Education
2(1-2-3)

– วิชาการสอนวิชาเอก   หน่วยกิตน้อยสุด : 6 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
CE40301 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
Computer Learning Management for Primary Education
2(1-2-3)
CE40401 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Computer Learning Management for Lower Secondary Education
2(1-2-3)
CE40402 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Computer Learning Management for Upper Secondary Education
2(1-2-3)

    – วิชาชีพครู   หน่วยกิตน้อยสุด :
– วิชาชีพครูบังคับ   หน่วยกิตน้อยสุด : 36 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
ED11101 หลักการและปรัชญาการศึกษา
Principle and Educational Philosophy
3(2-2-5)
ED11102 วิชาชีพครูและความเป็นครู
Teaching Profession and Being Teacher
3(2-2-5)
ED12201 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Design and Development
3(2-2-5)
ED12202 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
Learning Design and Management
3(2-2-5)
ED12301 ภาษาและการสื่อความหมายสำหรับครู
Language and Communication for Teacher
3(2-2-5)
ED13301 นวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา
Innovation, Technology and Communication in Education
3(2-2-5)
ED14201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation
3(2-2-5)
ED14401 การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
3(2-2-5)
ED15101 จิตวิทยาสำหรับครู
Psychology for Teacher
3(2-2-5)
ED15301 จิตวิทยาและการแนะแนว
Psychology and Guidance
3(2-2-5)
ED16401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Administration and Quality Assurance
3(2-2-5)
ED17301 การศึกษาแบบเรียนรวม
Inclusive Education
2(1-2-3)
ED18401 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
Professional Practicum 1
2(1-2-3)
ED18402 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
Professional Practicum 2
2(1-2-3)

– วิชาชีพครูเลือก   หน่วยกิตน้อยสุด : 6 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
ED11201 การศึกษาตลอดชีวิต
Lifelong Education
2(1-2-3)
ED11301 วิกฤตของการพัฒนา
Crisis of Development
3(2-2-5)
ED11302 ทรัพยากรการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
Leaning Resources and Local Wisdom
2(1-2-3)
ED11303 การจัดการศึกษาในท้องถิ่น
Educational Management in Locality
2(1-2-3)
ED11401 กฎหมายการศึกษาไทย
Thai Education Laws
2(2-0-4)
ED11402 สัมมนาปัญหาทางการศึกษา
Seminar in Educational Problems
2(1-2-3)
ED12302 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Basic Education Curriculum
2(1-2-3)
ED12303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Activities for Developing Learner
2(1-2-3)
ED12304 รูปแบบการจัดการเรียนรู้
Learning Management Model
2(1-2-3)
ED13201 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Utilization of Information Technology in Education
2(1-2-3)
ED13302 การผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน
Instructional Media Production and Utilization
2(1-2-3)
ED14202 การสร้างแบบทดสอบ
Test Construction
2(1-2-3)
ED14301 การวัดจริยธรรม
Ethics Measurement
2(1-2-3)
ED14302 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
Instruments for Collecting Research Data
2(1-2-3)
ED14303 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
Statistics for Educational Research
2(1-2-3)
ED15201 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
Human Relationship for Teacher
2(1-2-3)
ED15302 จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
Adolescence Psychology and Guidance
2(1-2-3)
ED15303 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก
Child Behavior Observation
2(1-2-3)
ED15304 การพัฒนาทักษะการคิด
Thinking Skills Development
2(1-2-3)
ED15305 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Student Counseling System
2(1-2-3)
ED15401 เพศศึกษาแบบองค์รวม
Holistic Sex Education
2(1-2-3)
ED17302 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
Learning Management for Students with Learning Disabilities
2(1-2-3)

    – การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   หน่วยกิตน้อยสุด : 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
ED18501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship in School 1
6(-450-)
ED18502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship in School 2
6(-450-)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   หน่วยกิตน้อยสุด :