นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2560

นักศึกษา ที่ชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้องง ให้แจ้งแก้ไขได้ หรือ ถ้าไม่มีรูปภาพในนี้ จัดส่งเพิ่มเติมได้
สาขาจะนำไปจัดทำเป็นเทียบบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ต่อไป

ให้ส่งทาง inbox ของ ผศ. นิพล สังสุทธิ
1 1-page001

 

Leave a Reply