งานวิจัยอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

วารสาร (Journal)
1. นิพล สังสุทธิ, ดวงใจ รุ่งแสง และวิชุดา พรมภักดิ์. (2559). การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมนิยม. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(1) มกราคม-มิถุนายน. หน้า 114-122.

2. นิพล สังสุทธิ, อนุรักษ์ จันทะสอนและ พรเทพ นนทะนำ. (2559). การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง เงิน ตามแนวคิดการจัดการการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่ 2(A development of multimedia instruction on the top “MONEY” through brain-base learning for grade 2 student). วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 11 (ฉบับพิเศษ). หน้า 8-13.

3. วารสาร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัฒกรรม ISSN:2539-5866 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

link http://it.rmu.ac.th/itm-journal/downloads/entry/41/

4. วารสาร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัฒกรรม ISSN:2539-5866 ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

link http://it.rmu.ac.th/itm-journal/downloads/entry/67/

5. วารสาร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัฒกรรม ISSN:2539-5866 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

link http://it.rmu.ac.th/itm-journal/downloads/entry/47/

6. วารสารโครงงานวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ISSN:2586-9957  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

link http://it.rmu.ac.th/project-journal/downloads/entry/72/

7. วารสารโครงงานวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ISSN:2586-9957  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

link http://it.rmu.ac.th/project-journal/downloads/entry/50/

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceeding)
1. โชติรส สุวรรณพรหม, ณธกร ภาโนมัย, นิพล สังสุทธิ, และ สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์. บทเรียนแบบเกม เรื่องการบวกลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิตอล ครั้งที่ 1, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 25-26 ธันวาคม 2558,หน้า 192-202).
2. สินจัย ชมภูประเภท, และอรพินท์ โคตรคำหาญ, นิพล สังสุทธิ และปิยสุดา ตันเลิศ, สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มักเขียนผิด โดยใช้ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 . การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิตอล ครั้งที่ 1, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 25-26 ธันวาคม 2558, หน้า 212-222).
3. ธรรมนูญ พวงกันยา, อำพล โคตรพุ้ย และนิพล สังสุทธิ. สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บน ระบบปฏิบัติการ Android OS. การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิตอล ครั้งที่ 1, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 25-26 ธันวาคม 2558,หน้า 223-230).
4. จิรัฐพงษ์ บุญทองดี, จินตรัตน์ ไม่เศร้า, นิพล สังสุทธิ. สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คำนาม. การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิตอล ครั้งที่ 1, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 25-26 ธันวาคม 2558,หน้า 279-288).
5. นิพล สังสุทธิ, ณัฐกานต์ รองศักดิ์ และ ณัฏฐณิชา ศิลา. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่องความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 2. (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 30 – 31 มีนาคม 2559, หน้า 221-227).
6. นิพล สังสุทธิ, รัศมี พิมมะขัน, และ ประทุมพร ประจำเมือง. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 2. (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 30 – 31 มีนาคม 2559, หน้า 228-234).
7. นิพล สังสุทธิ, กรกนา พรมคำ และ ขนิษฐา สาวะศรี. การพัฒนาเกมเก็บคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 2. (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 30 – 31 มีนาคม 2559, หน้า 243-248).
8. นิพล สังสุทธิ, วีรภรณ์ อุ่นแสง, และ นิลาวัลย์ คำทุย. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามทฤษฏีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม . การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 2. (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 30 – 31 มีนาคม 2559,หน้า 227-282).
9. นิพล สังสุทธิ, กนิษฐา สายคำกอง, และ อรดา สงจันทร์. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง การตวง ตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน Brain Based Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 . การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 7. (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 7 – 8 กรกฎาคม 2559,หน้า 668-673).
10. นิพล สังสุทธิ, เกียรติชัย กุลกั้ง และสุวิมล จันทรเสนา.การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ ตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 2: 2559 (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 28 – 30 กรกฎาคม 2559).11. ปานตะวัน ชูคำ, กิตดารัตน์ หงส์สระแก้ว, ปิยสุดา ตันเลิศ และสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์. การประยุกต์บทเรียนมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4. การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิตอล ครั้งที่ 1, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 25-26 ธันวาคม 2558,หน้า 192-202).
12. เกศรินทร์ ศรีเงิน, อรญา เสียงเลิศ, ปิยวัจน์ ค้าสบาย และสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เรขาคณิตด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมบนคอมพิวเตอร์แท็บเล็บ. การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิตอล ครั้งที่ 1 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 25-26 ธ.ค. 2558 หน้า 263-272).
13. ศรุติ อัศวเรืองสุข, วสันต์ ปุ่นสกุล, รุ่งนภา นาบง และสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์. การพัฒนาสื่ออะนิเมชั่นการสอนภาษาไทยสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ เรื่องชนิดของประโยค กรณีศึกษา โรงเรียนกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิตอล ครั้งที่ 1, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 25-26 ธันวาคม 2558,หน้า 300-309).
14. ปิยวัช เมฆวัน, ศรัญย์วัชร มูลตรีแก้ว, พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล และ สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องเซลล์พืชเบื้องต้นด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม. การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิตอล ครั้งที่ 1, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 25-26 ธันวาคม 2558,หน้า 310-320).
15. สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์, เจษฎา สุขจันดี, ธวัชชัย มั่งสูงเนิน และปณวรรต คงธนกุลบวร. ระบบการตรวจกระดาษคำตอบของโรงเรียนด้วยวิธีประมวลผลภาพ. การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิตอล ครั้งที่ 1, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 25-26 ธันวาคม 2558,หน้า 356-364).
16. สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์, จรรยา โชคกลาง,วุฒิชัย จันทะโยชน์, และปณวรรต ธนคงบวรกุล. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 2. (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 30 – 31 มีนาคม 2559,หน้า 30-38).
17. สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์, เกียรติภูมิ อุเหล่า, ปวรัชชา ศิริโนนรัง และมานะ โสภา. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม วิชาเคีเรื่อง แบบจำลองอะตอมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 2. (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 30 – 31 มีนาคม 2559,หน้า 151-157).
18. สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์, มุกรวี แห่สถิตย์, กนกเนตร เทพสิงห์ และวรพงศ์ มาลัยวงษ์. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องน้ำ ฟ้า และอากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 2. (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 30 – 31 มีนาคม 2559,หน้า 255-262).
19. สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์, จิรายุ หอมทรัพย์สิน, ทศพร มะลาหอม และ พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 2. (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 30 – 31 มีนาคม 2559,หน้า 263-269).
20. สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์, ณธกร ภาโนมัย, โชติรส สุวรรณพรหม และปิยวัจน์ ค้าสบาย. บทเรียนแบบเกม เรื่องการบวกลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 . การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 2. (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 30 – 31 มีนาคม 2559,หน้า 283-289).
21. เสฎฐวุฒิ มาวัน ไพวรรณ เกตุกระทึก คณิศร จี้กระโทก และสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องรูปเรขาคณิตด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม (The Development of Multimedia Entitled Geometry Form with Augmented Reality Technology), งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2, (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 30-31 มีนาคม 2559 หน้า 138-143).
22. สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์, ประณพ บุญประเสริฐ, ธนพล แพงศรี และ วรพงศ์ มาลัยวงษ์. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา “วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม” ครั้งที่ 7. (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 7 – 8 กรกฏาคม 2559,หน้า 658-663).
23. ปิยสุดา ตันเลิศ และสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดกลุ่มนักเรียนศึกษาต่อแบบอัตโนมัติด้วยวิธีเคมีน(Automated Decision Support System of Grouping Students Admission by k-means clustering). การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8, (โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์, 27-29 กรกฎาคม 2559 หน้า 105-108).
24. สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์, มานะ โสภา, ขนิษฐา ทะคะลิง และ วนัสนันท์ กองสุวรรณ์. ระบบคัดเลือกข้อสอบสำหรับสอบเพื่อจบการศึกษาแบบออนไลน์ด้วยวิธีค้นหาแบบนกดุเหว่า. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. ครั้งที่ 12 (NCCIT2016). หน้า 380-385.25. คณิศร จี้กระโทก ปฐมพร อุทุมพิรัตน์ วันเฉลิม ภิรมย์ราช และไพศาล ดาแร่. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียเรื่อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิตอล ครั้งที่ 1. (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 25-26 ธ.ค. 2558 หน้า 250-259).
26. ปิยสุดา ตันเลิศ ,ฐิติพร จิราธนทัต , ชลทิพย์ ประจิมทิศ , และ ไพศาล ดาแร่. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 2. (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 30 – 31 มีนาคม 2559,หน้า 1-8).
27. ไพศาล ดาแร่, จุฑาลักษณ์ ใจชื่น, ทิพย์สุดา นาสีแสน และมานะ โสภา.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแบบจำลอง ADDIE เรื่อง หลักการทำงานและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 . การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 7. (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 7 – 8 กรกฏาคม 2559,หน้า 801-812).
28. วิไลพร กุลตังวัฒนา, Dang Ngoc Chuong, ศราวุฒิ พิมพากุล, กริช สมกันธา และไพศาล ดาแร่. ระบบสร้างข้อมูลชาญฉลาดอัตโนมัติออนไลน์โดยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (The construction System of Online Intelligent Item by Genetic Algorithm).การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8. (โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์, 27-29 กรกฎาคม 2559 หน้า 403-408).
29. ไพศาล ดาแร่, คณิศร จี้กระโทก, วิศวะ ห้าวหาญ และเพ็ญพักตร์ บัวติ๊ก. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเกมเพื่อการศึกษาตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิส เรื่อง คำไทยอะไรเอ่ย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 2: 2559. (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 28 – 30 กรกฏาคม 2559).30. วรพงษ์ มาลัยวงศ์, พสิษฐ์ธน พรมแดง, ธีระชัย ใจใส และสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์,. การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริการนักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 2: 2559 (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 28 – 30 กรกฏาคม 2559).31. วิรากร ภูมิพื้น, พรพรรณ พลเมือง และมานะ โสภา. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดของกาเย่ เรื่อง โปรแกรมนำเสนองาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคม ความรู้ และดิจิตอล ครั้งที่ 1. (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 25-26 ธ.ค. 2558 หน้า 231-240).
32. วรรณิภา อัศพันธ์ อนุชิต ลาดล้าย ปิยสุดา ตันเลิศ และมานะ โสภา. ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิตอล ครั้งที่ 1 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 25-26 ธ.ค. 2558 หน้า 241-249).
33. ปิยสุดา ตันเลิศ, พรชัย พรมบุตร , ดุษฎี บุญแสนแผน และมานะ โสภา. การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 2, (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 30 – 31 มีนาคม 2559,หน้า 62-67).
34. มานะ โสภา, นิภาพร ทองคำสุข และ จิตติพรรณ์ จันทร์ขาว. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเรื่อง การใช้งานและบริการบนอินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา “วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม” ครั้งที่ 7, (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 7 – 8 กรกฏาคม 2559,หน้า 674-679).
35. มานะ โสภา, ศุภากรณ์ จันทรศร และสุจริต แสงสุวรรณ์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 2: 2559 (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 28 – 30 กรกฏาคม 2559).
36. มานะ โสภา, จันทร์จิรา สุรันนา และ นุสบา คัลโส การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 2: 2559, (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 28 – 30 กรกฏาคม 2559).