อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด เว็บไซค์
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิพล สังสุทธิ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) Web Site
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศร จี้กระโทก ปร.ด. (นวัฒกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี)
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานะ โสภา ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
4 อาจารย์ วรพงษ์ มาลัยวงศ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ค.อ.ม. (ครุศาสตรอุตสาหกรรมไฟฟ้า)
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล ดาแร่ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

อาจารย์ผู้สอน

ลำดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัจจัย พวงสุวรรณ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรัตน์ วุฒิเสน พบ.ม. (สถิติประยุกต์)
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช สมกันธา วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลพร กุลตังวัฒนา วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยสุดา ตันเลิศ ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรีรัตน์ เสริมทรัพย์ พบ.ม. (สถิติประยุกต์)
8 อาจารย์ ณรรฐวรรณ์ พูลสน วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปณวรรต คงธนกุลบวร วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
10 อาจารย์ ภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
11 อาจารย์ คุณาวุฒิ บุญกว้าง วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
12 อาจารย์ ปิยวัจน์ ค้าสบาย วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
14 อาจารย์ เรวดี พิพัฒน์สูงเนิน วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
15 อาจารย์ ขวัญชัย สุขแสน วท.ม. (สถิติประยุกต์)