กิจกรรมน้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวทิตา รับน้องเข้าบ้าน สู่ขวัญน้องพี่

17 สิงหาคม 2562 กิจกรรมน้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวทิตา รับน้องเข้าบ้าน สู่ขวัญน้องพี่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาและสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ส่งเสริมความเป็นผู้นำ จิตอาสา การทำงานเป็นทีม ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สอดคล้องตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Leave a Reply