การประชุมสัมมนาโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 5 (SSCED2019)

การประชุมสัมมนาโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 5 จัดขึ้น ณ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการรวบรวมผลการศึกษาโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

Leave a Reply