img_13022

ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

กระบวนการในการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการทั้งของอาจารย์และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

img_2095

ราชภัฏวันทา น้อมสักการบูชาครู

img_2092

มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้สาขาวิชา

dsc_5889

งาน SSCED

การนำเสนอโครงของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในงาน SSCED#4

img20180403110747

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มรภ.นครราชสีมา

คณะอาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา จาก มรภ.นครราชสีมา มาศึกษาดูงานอาจารย์ประจำหลักสูตร