img20180306171125

ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

กระบวนการในการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการทั้งของอาจารย์และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

55

ค่ายคอมพิวเตอร์ศึกษา อาสาพัฒนาชุมชน

img20170831115623

มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้สาขาวิชา

dsc_5889

งาน SSCED

การนำเสนอโครงของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในงาน SSCED#4

img20180403110747

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มรภ.นครราชสีมา

คณะอาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา จาก มรภ.นครราชสีมา มาศึกษาดูงาน

013

อบรมการพัฒนาสื่อด้วย AR

img20180805091909

อบรม HTML5 รุ่นที่ 1

อบรมครู(คูปองครู) การเขียน HTML 5 ที่เน้นทักษะการปฏิบัติการ

wkm_8045-1

อบรม Stencyl รุ่นที่ 2

img20180902144610

อบรม Stencyl รุ่น 3

img20180916191718

กิจกรรมไหว้ครู ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และได้มีนักศึกษาที่สอบในโครงการครูคืนถิ่นมาเยี่ยมเยือน

img20181109095553

นิเทศนครูคืนถิ่นครั้งที่ 1/2561อาจารย์ประจำหลักสูตร