img20180306171125

ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

กระบวนการในการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการทั้งของอาจารย์และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

55

ค่ายคอมพิวเตอร์ศึกษา อาสาพัฒนาชุมชน

img20170831115623

มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้สาขาวิชา

dsc_5889

งาน SSCED

การนำเสนอโครงของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในงาน SSCED#4

img20180403110747

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มรภ.นครราชสีมา

คณะอาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา จาก มรภ.นครราชสีมา มาศึกษาดูงาน

013

อบรมการพัฒนาสื่อด้วย ARอาจารย์ประจำหลักสูตร