img20200917134906

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2563

กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2563

78115973_411805379728258_1174543727184576512_n

งาน SSCED-2020

การนำเสนอโครงของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในงาน SSCED-2020#6

ncce2018_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%97_0086

ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

กระบวนการในการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการทั้งของอาจารย์และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

48398242_1225424924278268_6008981653119041536_o

ค่ายคอมพิวเตอร์ศึกษา อาสาพัฒนาชุมชน

41320081_2314840555211181_1520022680202379264_o

มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้สาขาวิชา

IMG20181212143405

กิจกรรมสอบโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา #2561

IMG20190817100452.jpg

กิจกรรมการเป็นผู้นำและรู้รักสามัคคี

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาและการศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมผู้นำ ได้แก่ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่

IMG20190726093909.jpg

นิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาขีพ ครั้งที่ 1/2562

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ดำเนินการออกนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครั้งที่ 1/2562

img20181109095553

นิเทศนครูคืนถิ่นครั้งที่ 1/2561อาจารย์ประจำหลักสูตร