img20180306171125

ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

กระบวนการในการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการทั้งของอาจารย์และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

55

ค่ายคอมพิวเตอร์ศึกษา อาสาพัฒนาชุมชน

img20170831115623

มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้สาขาวิชา

dsc_5889

งาน SSCED

การนำเสนอโครงของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในงาน SSCED#4

img20181109095553

นิเทศนครูคืนถิ่นครั้งที่ 1/2561

IMG20181212143405

กิจกรรมสอบโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา #2561

img20170920154055

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562อาจารย์ประจำหลักสูตร